CSWRI Logo CSWRI Title ICAR Logo  
BLTC BRTC

Backग्राम केरवालिया में किसान वैज्ञानिक संगोष्ठी एवं पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजनdsUnzh; HksM+ ,oa Åu vula/kku laLFkku] vfodkuxj ds rRok/kku esa lkseokj dks mi[kaM ds dsjokfy;k xkao esa Ik”kq fpfdRlk f”kfoj ,oa fdlku oSKkfud laxks’Bh dk vk;kstu fd;k x;kA f”kfoj ds nkSjku laLFkku ds funs”kd MkW- v:.k dqekj rksej us fdlkuksa i”kqikydksa dks viuh vk; nks xquk djus ds fy, d`f’k ,oa i”kqikyu dk dk;Z oSKkfud rjhds ls djus ds lq>ko fn,A mUgksus dgk fd d`f’k ds lkFk&lkFk Ik”kqikyu fdlkuksa ds fy, ykHkdkjh gSaA blesa fdlkuksa dks mÙke uLy ds i”kq ikyu ij /;ku nsuk pkfg,A f”kfoj ds nkSjku ,e-,l-,l-ih ifj;kstuk vUos’kd MkW- ih-ds- efYyd ds funsZ”ku esa MkW nq’;Ur dqekj “kekZ Ik”kq/ku lgk;d lat; dqekj oekZ] /kkjkflag pkS/kjh] “kadj yky ;kno ,oa uksjrey eh.kk us Ik”kq fpfdRlk f”kfoj esa 55 fdlkuksa ds yxHkx 600 Ik”kqvksa dh tkap o  LokLF; ijh{k.k dj mipkj fd;kA ogha Ik”kq LokLF; foHkkx v/;{k MkW ,l-vkj- “kekZ }kjk ekSleh chekfj;ksa ,oa mipkj ds laca/k esa tkudkjh nhA bl nkSjku ifj;kstuk ds iwoZ vUos’kd MkW- th-vkj- xksous ,Oka ljiap guqeku iVsy Hkh mifLFkr jgsABBLC BBRC